رابطه خود را تست کنید


کدامیک از این موارد، ویژگی های شما را بهتر تشریح می کنند؟

شما کدامیک را انتخاب خواهید کرد؟

دسر مورد علاقه شما چیست؟

اگر خانه شما دچار حریق شد، کدام وسیله را با خود خواهید برد؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

بستنی مورد علاقه شما کدام است؟

شما کدام را دوست دارید؟

آیا شما راز نگهدار هستید؟

شما کدام نوع بازی را دوست دارید؟

شما در کدام موضوع بهترین خود هستید؟

نوع خوابیدن شما چگونه است؟

شما دوست دارید چگونه عکس بگیرید؟

اگر شما فرصت این را پیدا کنید تا به یک مسافرت ماجراجویانه بروید، دوست دارید تا با چه کسی همراه شوید؟

اگر شما در قرعه کشی برنده شوید، چه چیزی خواهید خرید؟

نوشیدنی مورد علاقه شما کدام است؟

زمانی که کودک بودید، دوست داشتید چه کاره می شدید؟

زمانی که شما برای اولین بار یک فرد را ملاقات می کنید، دوست دارید چگونه با شما برخورد شود؟

شما کدام نوع عروسی را دوست دارید؟

شما کدام نوع آب و هوا را ترجیح می دهید؟

ایده شما برای یک عصر فوق العاده کدام است؟

ورزش مورد علاقه شما چیست؟

شما بیشتر کدامیک را ترجیح می دهید؟

ترجیح می دهید در تولدتان چه چیزی هدیه بگیرید؟

شما در زندگی روزمره خود دوست دارید چگونه مسافرت کنید؟

شما بیشتر کدام را می نوشید؟